Zwroty i reklamacje

1. ZWROT TOWARU

Informujemy, że zgodnie z ustawą „O prawach konsumenta” z dnia 30 maja 2014 r. Art. 27 przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny.

"Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35."

Zgodnie z ustawą „Kodeks cywilny” z dnia 23 kwietnia 1964 r. Art 221

"Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową."

POBIERZ FORMULARZ (PDF)

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy powinni Państwo poinformować nas (dane kontaktowe poniżej) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, za pośrednictwem oświadczenia / pisma wysłanego pocztą tradycyjną. W tym celu mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (odnośnik powyżej). Dane kontaktowe:

XC-SPORT Łukasz Księżarek
Sobieskiego 53
58-500 Jelenia Góra
info@xc-sport.pl

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez XC-SPORT), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy i jednoczesnym otrzymaniu zwracanego towaru w stanie nienoszącym śladów użytkowania innych niż niezbędne do określenia jego wyglądu i funkcjonalności - pamiętaj, że Twój podpis pod oświadczeniem o stanie zwracanego towaru jest wiążący i może nieść za sobą konsekwencje prawne. Zwrotu płatności dokonamy w formie przelewu bankowego, chyba że wyraźnie zgodzą się Państwo na inne rozwiązanie. Rzecz (przedmiot umowy) podlegający zwrotowi prosimy odsyłać pod adres:

XC-SPORT Łukasz Księżarek
Sobieskiego 53
58-500 Jelenia Góra

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

 

2. REKLAMACJA TOWARU

 • Sklep nie jest producentem Towarów. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej lub wynikający z przepisów ogólnych ponosi Producent. W tym okresie Konsumentowi przysługuje prawo do reklamacji towaru.
 • Gwarancją objęte są tylko usterki wynikające z ewentualnych wad ukrytych produktów. 
 • Uszkodzenia związane z niewłaściwym użytkowaniem towaru nie podlegają gwarancji.
 • Gwarancja nie obejmuje zużycia eksploatacyjnego produktu.
 • Okres gwarancyjny liczony jest od dnia dostarczenia towaru i wydłużany jest o czas rozpatrywania reklamacji o ile takie okoliczności wystąpią.
 • Utrata gwarancji następuje w momencie użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, a także w przypadku prób samodzielnej jego naprawy lub przeróbki jak również uszkodzenia z winy zamawiającego.
 • Miejscem wykonania zobowiązań wynikających z odpowiedzialności za wady jest siedziba sprzedawcy. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenie reklamowanego produktu na adres:
  XC-SPORT Łukasz Księżarek
  Sobieskiego 53
  58-500 Jelenia Góra
 • W przypadku konieczności realizacji reklamacji poprzez odesłanie wadliwego towaru powinna ona zawierać:
  • wypełniony formularz reklamacyjny - POBIERZ FORMULARZ (PDF)
  • dokument potwierdzający zakup towaru lub jego kopię
  • towar podlegający reklamacji – odpowiednio zabezpieczony na czas transportu
 • Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia wadliwego towaru do siedziby sprzedawcy. Wszelka korespondencja w sprawie reklamacji prowadzona jest drogą elektroniczną z wykorzystaniem adresu info@xc-sport.pl.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia ww. terminu w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych (np. wysłania produktu za granicę do producenta) lub wystąpią przeszkody niezależne od sprzedawcy uniemożliwiające usunięcie usterki. Sprzedawca zastrzega ponadto, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od zamawiającego dodatkowych wyjaśnień, przez co czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.
 • Zamawiający zostanie poinformowany o konieczności wydłużenia okresu rozpatrzenia reklamacji o ile wystąpi taka okoliczność.
 • Po uznaniu reklamacji za zasadną stwierdzona usterka zostanie usunięta na koszt sprzedawcy. W razie niemożności usunięcia wady nastąpi wymiana towaru na nowy, wolny od wad.
 • Zamawiającemu nie przysługuje prawo do wysuwania roszczeń wynikających z wad, usterek towaru wykraczających poza jego naprawę, ewentualnie wymianę na nowy. Zamawiającemu nie przysługuje również prawo do żądania odszkodowania, m.in. z tytułu utraconego zysku będącego następstwem wad, usterek reklamowanego towaru.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl