Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERENTOWEGO XC-SPORT.PL

Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości co do zapisów niniejszego regulaminu tłumaczone będą na korzyść konsumenta. W przypadku stwierdzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami zapisanymi w Ustawie o Prawach Konsumenta, pierwszeństwo będą miały te przepisy.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Sklep internetowy (Sklep) – prowadzony przez firmę XC-SPORT Łukasz Księżarek z siedzibą przy ul. Sobieskiego 53 w Jeleniej Górze, serwis internetowy dostępny pod adresem xc-sport.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu.
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zakupu w Sklepie internetowym) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 k.c).
4. Sprzedawca – XC-SPORT Łukasz Księżarek, ul. Sobieskiego 53, 58-500 Jelenia Góra, REGON: 384224414, NIP: 898-207-82-31.
5. Produkt – przedmiot materialny lub usługa dostępny w Sklepie.
6. Towar (Towary) – nazwa ogólna Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.
7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
8. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego.
9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
13. Koszyk – zestaw produktów wybranych spośród wszystkich dostępnych w Sklepie, które mogą zostać objęte jednym Zamówieniem w ramach Sklepu.

II. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym xc-sport.pl prowadzony jest przez firmę XC-SPORT Łukasz Księżarek z siedzibą przy ul. Sobieskiego 53 w Jeleniej Górze.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, skierowanym zarówno do klientów detalicznych, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 4 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady zawierania Umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem,
b) zasady tworzenia i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,
c) zasady i warunki dokonywania zamówień, płatności i zwrotu zamówionych Towarów.
4. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie XC-SPORT Łukasz Księżarek oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
5. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
6. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
7. Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia wieku Klientów korzystających z Usług Sklepu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
8. Niniejszy Regulamin jest dostępny w każdym czasie na stronie głównej serwisu xc-sport.pl.
9. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową: xc-sport.pl i wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do konta. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.
10. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu.
11. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w szczególności podatek VAT (z wyszczególnieniem jego stawki), cła, oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat, informację o konieczności ich uiszczenia. Ceny podane w Sklepie nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych a także informacji dotyczących kosztów dostawy.
12. Dostawa towarów odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronach sklepu w sekcji „Realizacja zamówienia". Płatność za zamówione Produkty możliwa jest poprzez:
a) przelew na rachunek nr: 23 1090 2590 0000 0001 4349 5951, 
b) zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia,
c) płatność online (podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. )
d) karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro (podmiotem świadczącym obsługę kart płatniczych online jest Blue Media S.A. ).

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu oraz podanie danych osobowych do celów realizacji zamówienia, oznaczonych jako obowiązkowe.
2. Sklep może odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności, pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego w składaniu Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącymi w wizerunek firmy XC-SPORT Łukasz Księżarek.
3. Klient pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, może je odzyskać po stwierdzeniu przez Sprzedawcę ustania przyczyn, które spowodowały ograniczenie lub zawieszenie prawa do korzystania przez Klienta ze Sklepu. Konieczność wykazania, że owe przyczyny ustały, spoczywa na Kliencie.
4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
5. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej Towar dołączony jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT do paragonu.
6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta niezwłocznie. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.
7. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
8. W przypadku, jeśli Klient korzysta ze sklepu jako zalogowany użytkownik, aktualny status jego zamówienia dostępny jest po zalogowaniu Klienta w zakładce "historia zamówień”.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu dotyczące Przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami detalicznymi.
2. Sklepowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem detalicznym w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem detalicznym żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem detalicznym, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Sklep ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem detalicznym tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem detalicznym.
4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem niebędącym konsumentem detalicznym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

V. Zawieranie Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie umowy sprzedaży poprzedzone jest dokonaniem wyboru produktów na stronie xc-sport.pl i dodaniem ich do Koszyka, który zawiera wykaz wszystkich wybranych przez Klienta produktów z podaniem ich cen i ilości oraz łącznej wartości zamówienia.
2. Po wprowadzeniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia, co do ilości i rodzaju produktów,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów, jeśli występują,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.
3. W trakcie wyboru produktów i dodawania ich do Koszyka, oraz wyboru formy płatności i dostawy, do momentu kliknięcia przycisku „Potwierdzam zakup” Klient ma możliwość modyfikacji szczegółów zamówienia.
4. Naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup”, poprzedzone akceptacją regulaminu, jest traktowane jako złożenie Zamówienia i stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, które wystąpiły wcześniej w podsumowaniu Zamówienia.
6. Umowę traktuje się jako zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

VI. Dostawa

1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy, poprzez przesyłkę kurierską, pocztę lub przez odbiór osobisty. Koszty dostawy są zgodne są z informacją dostępną w czasie składania Zamówienia.
3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych w zależności od wyboru opcji dostawy oraz dostępności Produktów, licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia.
4. Zamówienia na towary o różnym czasie realizacji są wysyłane po skompletowaniu wszystkich towarów objętych zamówieniem. Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

VII. Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma o prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.
4. Prawo odstąpienia od umowy jest skutecznie jeśli Konsument przez upływem 14 dni od dnia objęcia w posiadanie Towarów przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, Konsument złoży jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty lub wiadomości email wysłanej na adres sklep@xc-sport.pl.
5. W ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsument winien zwrócić otrzymany Towar na własny koszt, w oryginalnym opakowaniu, bez śladów używania.
6. Sklep w ciągu 3 dni sprawdzi stan otrzymanego Towaru, a po stwierdzeniu, że spełnia on warunki określone w ust. 3 powyżej, Sklep zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
7. Jeżeli Klient przy składaniu Zamówienia wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, zgodnego z poniższym wzorem:
Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: XC-SPORT Łukasz Księżarek, Sobieskiego 53, 58-500 Jelenia Góra, xc-sport.pl. 
– Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ......
– Data zawarcia umowy 
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów,
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Reklamacje

1. Sklep jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.
2. Sklep rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji przez Klienta lub otrzymania Towaru, wraz z opisem niezgodności i roszczeniem Klienta. W szczególnych przypadkach, gdy do oceny zasadności reklamacji konieczne będą dodatkowe informacje związane ze składem, działaniem, niezbędnymi badaniami produktu, termin może zostać wydłużony, o czym Sklep powiadomi Klienta.
3. Sklep nie jest producentem Towarów. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej lub wynikający z przepisów ogólnych ponosi Producent.
4. W przypadku jeśli uznane przez Sklep roszczenie klienta dotyczy wymiany Towaru na inny, koszty dostawy ponosi Sklep.
5. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
6. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem, zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności kartą, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), Klient zostanie poinformowany o tym fakcie e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji, płatność zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Dyspozycja może zostać przekazana wyłącznie w wiadomości email wysłanej z konta, które służyło do złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

IX. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2019 roku do odwołania.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie xc-sport.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl